Darmowa dostawa powyżej 300zł | 60 dni na zwrot | Grill360 TV | Gazeta Grill360

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GRILL360.PL

Regulamin zakupów

W grill360.pl kupujesz bezpiecznie. Dokładamy wszelkich starań, aby Kupujący dokonujący u nas zakupy miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości towarów, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej podczas trwania gwarancji.

Regulamin Sklepu Internetowego grill360.pl

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. PŁATNOŚCI
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE
§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego grill360.pl dostępnego pod adresem https://grill360.pl/sklep/

 2. Operatorem Sklepu Internetowego grill360.pl jest spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Decofire Grupa s.c., Mała Wieś 304, 32-002 Węgrzce Wielkie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6832087285, Regon: 362561850.

 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@grill360.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 668 151 378 lub 690 033 461, w dni robocze w godz. Od 9 do 18 Adres do korespondencji: ul. Nad Serafą 56 , 30-864 Kraków.

§. 2 DEFENICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego grill360.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep – Sklep Internetowy grill360.pl dostępny pod adresem internetowym https://grill360.pl/sklep/.

 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego grill360.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego grill360.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. W celu rezygnacji z usługi „Newsletter” należy wysłać e-mail z konta pocztowego, dla którego usługa była świadczona na adres sklep@grill360.pl

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 7.  Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  b. Włączoną obsługę Java Script,

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w  https://grill360.pl/sklep/polityka

 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

§. 5 REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  c.    Numer telefonu.

 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a.    Firmę,
  b.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  d.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e.    Numer telefonu.

 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą tworzone jest Konto Użytkownika. Kliknięcie „Załóż konto” stanowi także potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b .działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c .otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f.  Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6 WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego grill360.pl.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego grill360.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  a.    podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5, 
  b.    potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-13. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-13.

 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W zamówieniu mailowym należy wskazać nazwę i symbol produktu oraz dane, o których mowa w ust. 3 pkt a.

 9. Zamówienie składane telefonicznie pod numerem (012) 393-43-25 lub 501 591 491 przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: 
  a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, 
  b.    dodania ich do koszyka, 
  c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  d.    zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  e.    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
  f.    kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  a.   zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  b.  odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  c.  propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Akceptacja kontroferty dokonana w inny sposób, w szczególności telefonicznie, nie doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.

 13. Kontroferta, o której mowa w ust. 11 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu grill360.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane w trakcie procesu składania zamówienia bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

 15. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny załączany do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy oznaczyć checkbox „chcę otrzymać Fakturę VAT” oraz wypełnić dane do wystawienia FV.

 16. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 11 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić. Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 17. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5. ust. 11 pkt. g.

 18. Zamówienia realizowane są na przesyłką kurierską na adres podany przez Kupującego.

 19. Orientacyjne terminy realizacji zostały wskazane na stronach produktów. Termin realizacji konkretnego zamówienia zostanie ustalony w umowie sprzedaży.

§. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail, na adres biuro@grill360.pl,

 2. w formie pisemnej, na adres ul. Nad Serafą 56, 30-864 Kraków

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 9. Sklep umożliwia Kupującym zwrot produktu nawet po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. Ta możliwość dotyczy zakupów do jakich został wystawiony paragon (nie obejmuje to zwrotów zakupów do jakich została wystawiona faktura Vat). W sklepie istnieje dodatkowa możliwość zwrotu produktu, bez podawania przyczyny, w ciągu 60 dni kalendarzowych od odebrania przez Kupującego przesyłki. W celu dokonania zwrotu po upływie terminu ustawowego, a w terminie do 60 dni kalendarzowych od odebrania przez Kupującego paczki z produktem, należy najpierw zgłosić ten fakt mailowo do działu reklamacji na adres e-mail: sklep@grill360.pl zawierając w tejże wiadomości dane umożliwiające pracownikowi działu reklamacji identyfikację zamówienia z jakiego Kupujący zamierza dokonać zwrotu np. numer zamówienia, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz data zamówienia. W wiadomości e-mail jaką Kupujący przesyła do działu reklamacji należy także zamieścić kod produktu, który Kupujący zamierza zwrócić do sklepu. Jeśli Kupujący nie zna kodu produktu, nie zachował go i nie ma możliwości sprawdzenia go, Kupujący może skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub mailowo prosząc pracownika sklepu o pomoc w zidentyfikowaniu kodu danego produktu. Po opisanym wyżej mailowym zgłoszeniu Kupujący otrzyma od pracownika działu reklamacji dalsze instrukcje postępowania w celu sprawnego załatwienia procedury zwrotu. Po upływie terminu ustawowego, a w terminie do 60 dni kalendarzowych od odebrania przez Kupującego paczki z produktem, Kupujący może zwrócić produkt wyłącznie wtedy jeśli:
  - produkt jest nieuszkodzony, pełnowartościowy, sprawny
  - produkt nie był w żaden sposób używany 

 10. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez sklep jest dostarczenie przez Kupującego (na koszt Kupującego) danego produktu do sklepu w stanie nienaruszonym. Jeżeli Kupujący zamawiając produkt nie poniósł kosztów przesyłki (np. w wyniku promocji związanej z darmową przesyłką, przekroczeniem wartości zamówienia kwoty 300 zł co stanowi próg darmowej wysyłki lub w innych przypadkach) sklep obniża zwracaną kwotę o koszty przesyłki ze sklepu do Kupującego. Wysokość kwoty odejmowanych kosztów przesyłki zależna jest od tego jaki koszt przesyłki poniósł by Kupujący standardowo, jeżeli nie otrzymał by od sklepu darmowej wysyłki. Prosimy o dołączenie do zwracanego produktu danych potrzebnych do przelewu zwracanych pieniędzy. Najlepiej aby takie dane zostały przesłane mailowo na adres sklep@grill360.pl. Możliwość zwrotu powyżej ustawowego terminu obowiązuje dla zamówień złożonych po dniu 15.10.2014 r.

 11. Uprawnienia określone w ust 12 i 13 pozostają bez wpływu na prawa konsumenta wynikające przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

§. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy grill360.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9 PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  a.    Przelewem na rachunek bankowy - w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  b.    Przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy, 
  c.    Za pośrednictwem systemu Payu.pl – zapłata powinna nastąpić w terminie 1 dni o dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  d.   Za pośrednictwem Rat systemu Payu.pl – termin zapłaty określa umowa pożyczki/kredytu.

 2. Dane do przelewu:  
  Decofire Grupa s.c.
  Mała Wieś 304
  32-002 Węgrzce Wielkie
  NIP: 6832087285, 
  mBank
  84 1140 2004 0000 3202 7498 5508

 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 5. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU przesyłka wysyłana jest po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU.

 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za  pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

§. 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa § 1 Regulaminu.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w celu realizacji umowy sprzedaży lub wysyłki newslettera.

 3. Operator Sklepu stosuje środki ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 5. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Operatora Sklepu stanowi:
  a) konieczność realizacji umów zawartych przez ze Sprzedającym, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 8. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 2., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.

 9. Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 7792420393), a także serwisowi opineo.pl (Opineo Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro 53-333 Wrocław NIP: 8971762604 Regon: 021269036), w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.

 10. Operator Sklepu oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności. W przypadku wyboru sprzedaży ratalnej dane Kupującego zostaną przekazane do banku udzielającego pożyczki na zakup towaru w Sklepie

 11. Dane osobowe Kupującego przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i korzystania z roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, a dane osobowe Subskrybenta newslettera przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe znajdujące się na dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat, a dane osobowe znajdujące się w dokumentach dotyczących rękojmi i reklamacji przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Okresy przechowywania danych osobowych ustalone w zdaniu poprzedzającym oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono dokument księgowy lub upłynął termin rękojmi lub rozliczono reklamację.

 12. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

§. 11 REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 2. Każdy zakupiony w e-sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone mailkowo : sklep@grill360.pl
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    numer zamówienia
  c.    opis wady towaru,
  d.    datę zakupu

 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

  1. Imię i nazwisko,

  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,

  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Użytkownika.

 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@grill360.pl

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 8. Kupujący, po złożeniu reklamacji, zgodnie z powyższymi postanowieniami, odsyła reklamowany towar na adres siedziby Operatora Sklepu.

 9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dział Obsługi informuje Kupującego o decyzji.

§. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

 4. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Kupujących drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://grill360.pl/sklep/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.